Menu

Vedtægter for Østerby Sportsrideklub

 

Revideret på Ekstraordinær Generel Forsamling d. 26.06.18

 

§1.Klubbens navn og hjemsted:

Klubbens navn er Østerby Sportsrideklub og forkortes ØBR.

Klubbens hjemsted er Assensvej 320 A, 5642 Millinge, Faaborg-Midtfyn kommune.

Klubbens stiftelsesdato er d. 01.04.17.

 

§2 Foreningens formål:

Klubbens formål er at fremme interessen for ridesport og at samle medlemmerne til udøvelse af denne idræt samt at oplære navnlig ungdommen i alt vedrørende hestens brug og pleje, samt at medvirke til at skabe egnede rammer for ridning.

 

§3 Organisationer:

Rideklubben er medlem af Dansk Ride Forbund under Danmarks Idræts-Forbund, hvorfor klubben og hvert enkelt medlem er forpligtet til at rette sig efter de to nævnte forbunds vedtægter, reglementer og bestemmelser, herunder de af de pågældende forbund fastsatte voldgiftsbestemmelser

 

§4 Optagelse af medlemmer:

I rideklubben kan optages junior- og seniormedlemmer samt passive medlemmer.

Seniormedlemmer:

Personer, som på optagelsestidspunktet er fyldt 18 år, optages som seniormedlemmer.

Seniormedlemmer er valgbare til bestyrelsen efter 3 måneders medlemskab og de har

stemmeret på Generel Forsamlingen.

Juniormedlemmer:

Personer under 18 år optages som juniormedlemmer til og med det år de fylder 18 år.

Juniormedlemmer er ikke valgbare til bestyrelsen og har først stemmeret fra det

tidspunkt, de fylder 18 år. Optagelse af umyndige kræver samtykke fra forældre/værge.

Passive medlemmer:

Passive medlemmer kan optages i klubben uden ret til at deltage i ridesportslige

aktiviteter. Medlemskabet er gældende fra den dato skriftlig anmodning herom modtages af bestyrelsen. Optagelsen af umyndige kræver samtykke fra forældre/værge. Passive medlemmer har ikke stemmeret på Generel Forsamlingen.

 

Udmeldelse:

Udmeldelse skal ske skriftlig til bestyrelsen med mindst 1 måneds varsel til 1. januar

eller 1. juli.

 

Æresmedlemmer:

Æresmedlemmer kan på bestyrelsens forslag udnævnes på en generalforsamling.

Diskussion om forslag kan ikke finde sted, men forslaget kan på begæring underkastes en skriftlig afstemning. For vedtagelsen kræves en majoritet på 2/3 af de afgivne stemmer.

Æresmedlemmer betaler ikke kontingent, har stemmeret på generalforsamling og er valgbare til bestyrelsen.

 

§5 Gæld:

Klubbens medlemmer og dens bestyrelse hæfter ikke for klubbens gæld eller andre forpligtelser.

 

§6 Kontingent:

Medlemskontingent for næstfølgende år fastsættes af bestyrelsen for et år ad gangen og forelægges den ordinære generalforsamling til endelig godkendelse.

For aktive medlemmer opkræves medlemskontingentet halvårligt forud og er forfalden til betaling 1. januar og 1. juli.

Er kontingentet ikke betalt senest 2 måneder efter forfaldsdato, kan medlemmets rettigheder ophøre, og vedkommende kan kun genoptages på ny mod betaling af restance samt kontingentbeløb, indtil lovlig udmeldelse har fundet sted.

Forfaldent kontingent skal betales uanset ophør af medlemsrettigheder. Bestyrelsen kan slette et medlem, der ikke har betalt kontingent rettidigt, og som heller ikke har betalt senest 14 dage efter at have modtaget påkrav herom.

Bestyrelsen er bemyndiget til at ændre på alle øvrige kontingentsatser, men med ansvar overfor generalforsamlingen.

 

§7 Karantæne og udelukkelse:

Bestyrelsen kan meddele karantæne af nærmere fastsat omfang, dog max. 2 måneder, til et medlem, der gør sig skyldig i usportslig optræden, eller på anden måde opfører sig til skade for klubben. For at denne beslutning skal være gyldig kræves, at mere end halvdelen af samtlige bestyrelsesmedlemmer stemmer for karantænen.

Medlemmet skal have adgang til at udtale sig over for bestyrelsen, inden afstemningen finder sted.

Denne afgørelse kan indbringes for distriktets forretningsudvalg inden 8 dage.

Forretningsudvalgets afgørelse er inappellabel.

Et evt. forretningsudvalgsmedlem fra den pågældende klub er inhabil

 

§7A Udelukkelse:

I særlige tilfælde kan bestyrelsen indstille til generalforsamlingen, at et medlem udelukkes fra klubben i et nærmere angivet tidsrum over 2 måneder. På

generalforsamling afgøres sagen ved skriftlig afstemning, og for vedtagelsen kræves et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer (blanke stemmer tæller som angivne).

Medlemmet har krav på at være til stede og forsvare sig.

Generalforsamlingens bestemmelse om udelukkelse kan af medlemmet indbringes for Dansk Ride Forbunds Appeludvalg inden 4 uger.

 

§7B Eksklusion:

I det af §6A omhandlende tilfælde kan generalforsamlingen ligeledes ved skriftlig afstemning og med et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer, afgøre, at sagen via hovedbestyrelsen indbringes for Dansk Ride Forbunds Appeludvalg til afgørelse af, om der tillige skal ske udelukkelse fra andre rideklubber eller evt. indstilles til Danmarks Idræts-Forbund, at vedkommende udelukkes fra andre specialforbund under Danmarks Idræts-Forbund.

 

§8 Bestyrelsen:

Klubbens anliggender varetages af en bestyrelse på 5-7 medlemmer, der alle skal være fyldt 18 år. Bestyrelsen konstituerer sig selv på førstkommende møde med formand, næstformand, kasserer og sekretær.

Der afgår hvert 2. år 2 bestyrelsesmedlemmer og 3 bestyrelsesmedlemmer hvert 3. år.

Suppleanter er på valg hvert år.

Bestyrelsen nedsætter udvalg efter behov dog min. Stævneudvalg og Aktivitetsudvalg.

For at komme i betragtning til udvalg, skal man være medlem af klubben eller værge til juniormedlem.

 

Juniorudvalg:

For Juniorerne alene vælges på generalforsamlingen 2 juniorrepræsentanter samt 1 juniorsuppleant. Der kan vælges flere repræsentanter.

De valgte må ikke være fyldt 18 år i det år, de vælges.

 

Vakance:

I tilfælde af vakance for formanden eller andet bestyrelsesmedlem indtræder en af suppleanterne i bestyrelsen. Bestyrelsen supplerer sig selv indtil næste

generalforsamling. Efter indtræden eller supplering konstituerer bestyrelsen sig på ny.

Bestyrelsen nedsætter efter behov et antal primære udvalg med et bestyrelsesmedlem som kontaktperson. Genvalg kan finde sted.

 

§9 Bestyrelsesmøder:

Bestyrelsesmøder afholdes mindst 4 gange årligt, men i øvrigt efter behov eller på forlangende af mindst 3 bestyrelsesmedlemmer.

 

Alle bestyrelsesbeslutninger tages ved simpelt flertal. Står stemmerne lige, er formandens stemme afgørende og i dennes forfald næstformandens. For at gyldig

bestyrelsesbeslutning kan vedtages, bør mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer være til stede og deltage i afstemning. Næstformanden træder under formandens forfald i dennes sted.

Sekretæren fører referat over forhandlingerne på bestyrelsesmøderne, og et beslutningsreferat lægges på klubbens hjemmeside senest 1 uge efter mødet.

Ved møder med enkeltpersoner eller offentlige myndigheder m.m. godkendes referatet af bestyrelsen på førstkommende bestyrelsesmøde.

 

§10 Klubbens midler:

Bestyrelsen disponerer over klubbens midler og varetager dennes tarv på bedste måde.

Bestyrelsen kan give fuldmagt (prokura).

 

§10a Klubbens aktiver:

Fuldmagt (prokura) kan meddeles to i foreningen, f.eks. således, at formand/næstformand og kasserer, er bemyndiget til at underskrive dokumenter om

køb, salg og anden afhændelse samt pantsætning, om er følge af beslutninger taget på generalforsamlingen.

Der kan ikke meddeles eneprokura.

 

§11 Generalforsamling:

Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed og indkaldes af bestyrelsen.

Den ordinære generalforsamling afholdes i februar måned. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 31.

december.

Tid og sted for generalforsamlingen skal tillige med dagsorden offentliggøres på de elektroniske medier og hjemmeside samt ved opslag i stald og rytterstue med mindst 14 dages varsel.

 

Medlemmer på 18 år og derover har stemmeret på genereforsamlingen.

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt dog kan forældre til juniormedlemmer stemme på juniormedlemmets vegne.

Ét medlem – én stemme.

 

Dagsordenen skal som minimum indeholde følgende punkter:

  1. Valg af dirigent.
  2. Valg af protokolfører og 2 stemmetællere
  3. Bestyrelsen aflægger beretning.
  4. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
  5. Fremlæggelse af budget for det kommende år.
  6. Fastsættelse af kontingent.
  7. Behandling af indkomne forslag.
  8. Valg af bestyrelse.
  9. Valg af revisor og revisorsuppleant.

10.Eventuelt.

 

Generalforsamlingen træffer bestemmelser om køb, salg og anden afhændelse og pantsætning af klubbens faste ejendom, overgang til selvejende institution m.m.

På generalforsamlingen vælges personer ved almindeligt flertal.

Øvrige beslutninger ved simpelt flertal, se dog §12 og §15.

Afstemninger foregår ved håndsoprækning med mindre bestyrelsen eller mindst 2 medlemmer kræver skriftlig afstemning.

Står stemmerne lige, er forslaget forkastet.

 

§12 Ændringer af vedtægter:

Til forandring af vedtægter kræves en majoritet på 2/3 af de afgivne stemmer. Enhver ændring af vedtægterne lovene skal indberettes til DRF til godkendelse.

 

§13Regnskabsår:

Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december.

Regnskabet forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse efter revision af 2 på den ordinære generalforsamling, for 1 år ad gangen, valgte revisorer.

Det reviderede regnskab skal foreligge senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse og kan rekvireres af klubbens medlemmer tillige med forslag til budget for det kommende år.

 

§14 Ekstraordinær generalforsamling:

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen, når denne anser det for nødvendigt eller når mindst 30% af de stemmeberettigede medlemmer indgiver skriftlig begæring herom med angivelse af dagsorden.

Der regnes med det seneste opgivne medlemstal til DRF ved beregning.

I sidste tilfælde skal den ekstraordinære generalforsamling finde sted senest 3 uger

efter begæringens modtagelse. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst 8 dages varsel.

 

§15 Klubbens opløsning eller flytning:

Klubbens opløsning eller flytning kan kun finde sted, når beslutningen herom vedtages på to efter hinanden med mindst 14 dages mellemrum afholdte generalforsamlinger.

Ved den første af disse generalforsamlinger skal beslutningen om opløsning/flytning vedtages med mindst 3/4 af de afgivne stemmer.

Ved den anden generalforsamling kan opløsning/flytning vedtages ved simpelt flertal.

Ved evt. opløsning skal klubbens midler tilfalde ridesportslige aktiviteter, sociale eller idrætslige aktiviteter i hjemstedskommunen, som

er vedtaget på sidste generalforsamling.

 

Download vedtægter for Østerby Sportsrideklub

Web-Sites ApS, hostet hos Internet 123