Menu

Ordens- og sikkerhedsregler

Hvem og hvad gælder ordensreglerne for?

Ordensreglerne er gældende overalt på klubbens område, hvor intet andet er anført.

Enhver af klubbens medlemmer er ansvarlig for, at ordensreglementet overholdes.

Klubbens ansatte er bemyndiget til i særlige tilfælde at dispensere fra ordensreglerne i form af tilladelser eller forbud.

Anvisninger fra personalet skal altid ubetinget følges.

Klager og spørgsmål angående tvivlstilfælde eller lignende i forbindelse med ordensreglerne rettes til klubbens bestyrelse, hvis fortolkninger og afgørelser er gældende.

Klager skal være skriftlige.

Anonyme klager vil ikke blive behandlet af bestyrelsen.

Bestyrelsen kan til enhver tid opstille specielle regler, hvor dette skønnes påkrævet.

 

Færdsel på klubbens område:

Klubbens faciliteter, herunder materiel, ridehus, ridebaner etc. må ikke udsættes for unødig overlast.

Brug kun de indgange der er markeret, døre skal holdes lukkede og lys skal slukkes efter brug.

Skader på klubbens faciliteter meddeles straks til klubbens bestyrelse.

Støjende og voldsom adfærd er ikke tilladt.

Ved ridning på særligt urolige heste, må man sørge for, at det foregår således, at det ikke kan genere andre ryttere, fodgængere etc.

Som hovedregel skal al anden færdsel vige for heste på klubbens område.

Al ridning på vejene, på og omkring klubbens område, skal foregå i skridt.

Medtages der hund på klubbens område, skal den ALTID føres i snor. Det er ejerens pligt at fjerne evt. efterladenskaber. Såfremt hunden er til gene for andre skal evt. klager stiles til bestyrelsen.

Al færdsel på klubbens område er på eget ansvar.

Biler, trailere og cykler henvises til parkering uden gene for andre. Dvs. indgange skal holdes fri og parkering sker over mod hegn.

Papir og andet affald henvises til de opsatte skraldespande.

Alle ryttere til pony/hest, uanset alder og niveau, skal bære fastspændt ridehjelm, når de benytter klubbens faciliteter.

Alle under 16 år skal benytte ridehjelm i stalden og på banerne.

Ingen fastgørelse af rytter til hesten, herunder ingen fastgørelse ved skridtdækken o.l.

Alle skal bære sikkerhedsmæssigt korrekt fodtøj under ridning og håndtering af hesten, dvs. fodtøj med en glat/let rillet sål, en lille hæl og som ikke har snører, som kan hænge fast i bøjlen.

Af sikkerhedsmæssige årsager henstiller vi til, at ryttere under 16 år/urutinerede ryttere ikke rider tur alene. I så fald, at der rides af sted alene, er det vigtigt at give besked til en i stalden om, at man rider ud samt altid at have en mobiltelefon på sig.

Ryttere under 16 år skal være under opsyn af en voksen over 18 år, når de håndterer (herunder rider) rideskolens heste. Én voksen kan godt have opsyn med flere børn/unge, men der skal laves klare aftaler med vedkommende.

 

Benyttelse af ridehus og baner:

Det er vigtigt, at man altid husker at banke på ind til ridehuset og at man ikke åbner, før der er blevet sagt ”kom ind”. Samtidigt er det god skik at sige ”jeg åbner” el.lign. når man forlader ridehuset.

Af hensyn til ridehusbunden er det ikke tilladt at have sin hest løs i ridehuset. Vi henviser til foldene.

Det er ikke tilladt folk til fods at færdes på ridebanerne, når der er heste til stede. Undtaget herfra er instruktøren og dennes hjælpere, samt personer, der arbejder med heste i longe eller lignende.

Parade og tilbagetrædning indøves 1,5 m inden for hovslaget således, at der kan arbejdes ugeneret på dette.

Skridt foregår altid inden for hovslaget (enkeltvis, ikke to og to).

Er der andre ryttere i ridehuset, står man ikke stille med sin hest på hovslaget for at snakke.

Privatryttere, der rider i ridehuset, når der foregår undervisning, skal tage hensyn til eleverne og skal rette sig efter eventuelle instrukser fra instruktøren.

Voldsom brug af pisk og diverse hjælpere er ikke tilladt.

Man mødes altid VENSTRE MOD VENSTRE.

Er der en instruktør til stede, foregår eventuelt tvunget volteskifte på dennes kommando.

Døre, låger, led og lignende til baner og ridehus skal normalt lukkes efter passage.

I stalden og på den udendørs dressurbane skal alt lys slukkes efter brug, når der ikke er andre tilstede.

Longering i ridehus må kun foregå, hvis andre tilstedeværende rytter samtykker og ellers må der ventes til ridehuset er frit.

Kommer der nye ryttere på banen eller i ridehuset efter påbegyndt longering er det tilladt at færdiggøre dette.

 

Springning:

Fastspændt ridehjelm er obligatorisk påklædning.

Der må kun springes, når der er mindst en person tilstede over 18 år, således at denne kan tilkalde hjælp i tilfælde af uheld.

Alle springryttere under 18 skal anvende springvest. Vi anbefaler endvidere, at voksne ryttere også bærer sikkerhedsvest under springning.

Springning i ridehuset må ske søndag kl. 8-12 eller med speciel tilladelse fra bestyrelsen/daglig leder. Springning skal varsles en uge forinden med en seddel på opslagstavle indeholdende dato, tidsrum og kontaktperson.

Løsspringning må KUN finde sted lørdag efter kl. 18,00. Løsspringning skal varsles en uge forinden med en seddel på opslagstavle indeholdende dato, tidsrum og kontaktperson.

 

Staldmiljø:

Når man forlader stalden som den sidste, slukkes lys og døre/porte lukkes.

Når hesten står på staldgangen skal den bindes i begge sider.

Vi henstiller til, at man viser ekstra hensyn, når der er elever i stalden.

Det er tilladt, at to heste passerer hinanden på staldgangen.

Efter opsadling skal man feje efter sig selv – INDEN man forlader staldgangen.

En hest efterlades aldrig uden opsyn på staldgangen!

Voldelig opførelse overfor heste/ponyer må ikke finde sted og kan medføre bortvisning.

Fremmede heste medtages ikke i stalden/ bindes på staldgangen el. lign. uden der er indhentet tilladelse fra daglig leder eller bestyrelse.

Man må IKKE åbne boksdøre ind til privatopstaldede heste med mindre man har tilladelse fra ejeren. Samtidig skal man respektere, hvis der står på en boks, at man ikke må røre eller fodre hesten.

Det er tilladt at have striglekasser mm. stående på staldgangen, mens man sadler op/af, men skal sættes på plads efter endt brug.

I tilfælde af brand henvises der til beredskabsplanen.

Heste skal altid føres i enten grime eller trense.

Ingen heste, trillebører mm på staldgangen under ind og ud lukning, samt ved fodring.

 

Foldregler:

Man skal selv orientere sig om aktuelle foldregler samt tider og overholde disse.

Web-Sites ApS, hostet hos Internet 123