Menu

Opstalderkontrakt

Download Opstaldningskontrakt ØBR

 

 

 

OPSTALDNINGSKONTRAKT

 

Denne aftale gælder opstaldning af hesten/ponyen: ____________________________________________

(hestens/ponyens navn og chip nr.)

 

Er indgået mellem

 

Hestens/ponyens ejer:

 

Navn:                                                                            ___________________________________________

 

Telefonnummer:                                                         ___________________________________________

 

Adresse:                                                                       ___________________________________________

 

Postnr. og by:                                                              ___________________________________________

 

Mailadresse:                                                                ___________________________________________

(i det følgende kaldet ejeren)

 

Og                                                                                  ØSTERBY SPORTSRIDEKLUB (ØBR),

Assensvej 320A,5642 Millinge 

(i det følgende kaldet klubben)

 

Opstaldningsperiode:

Aftalen træder i kraft den _______________ og løber indtil aftalen opsiges skriftligt af én af parterne med en måneds varsel til den første i en måned.

 

Betaling:

Ejeren betaler opstaldningsprisen efter den til enhver tid gældende prisliste. Prislisten fastsættes af bestyrelsen for klubben og fremgår af opslag i klubben og på klubbens hjemmeside. Opstaldningsprisen betales månedsvis forud, idet beløbet forfalder til den første i en måned. Forhøjelse af opstaldningsprisen kan ske med 1 måneds varsel til den første i en måned. Hel eller delvis manglende betaling af opstaldningen betragtes som misligholdelse af denne opstaldningskontrakt.

 

Depositum:

Depositum indbetales på kr. ________ svarende til 1 måneds opstaldningspris på tidspunktet for aftalens indgåelse. Dette sker samtidig med den første indbetaling af boksleje.

 

Merudgifter ifm. opstaldning:

Der betales for evt. ekstra ydelser som f.eks. dækken på og af, klokker på og af samt andet. Dette sker efter aftale med daglig leder og afregnes sædvanligvis direkte med staldpersonalet.

 

Før indflytning i klubben:

Indflytning skal ske fra sygdomsfri stald. Hesten/ponyen skal være vaccineret mod influenza (DRF reglement). Hesten/ponyen skal være chippet jf. Fødevarestyrelsens reglement. Dokumentation skal forevises ved indflytning.

 

Fodring:

Klubben påtager sig at fodre hesten/ponyen fagligt korrekt. Der fodres 3 gange dagligt i tidsrummet:

 

Morgenfodring mellem kl. 07:00 – 08:30 Kraftfoder eller havre (valgfrit)

Middagsfodring mellem kl. 14:00 – 15:30 Kraftfoder eller havre (valgfrit), wrap og olie efter ønske.

Aftenfodring mellem kl. 20:00 – 22:00 Kraftfoder eller havre (valgfrit), vitaminer, wrap og olie efter ønske.

 

Ved fravalg af klubbens foder ydes ingen refusion i opstaldningsprisen og klubben påtager sig intet ansvar for hestens foderstand.

Ved fodring med eget foder skal ejer stille bøtter/poser i fodervogn/på palle med tydelig angivelse af hestens/ponyens navn. Bøtter/poser bedes lavet med ens indhold, da kun hestens/ponyens navn læses ved fodring.

Undtagelse for ovenstående er kun i tilfælde af, at hesten/ponyen er i dyrlægebehandling.

 

Udlukning/indlukning:

Klubben sørger for at lukke alle heste/ponyer på fold alle ugens 7 dage mellem kl. 07:00 – 09:00.

Klubben sørger for at lukke alle heste/ponyer ind fra fold alle ugens 7 dage mellem kl. 14:00 – 15:30.

Såfremt ejer ønsker at hesten/ponyen skal være ude længere/i andre intervaller, skal daglig leder kontaktes mhp. fordeling af heste/ponyer efter foldtid. Hvis ejer ikke ønsker at følge klubbens ud/indlukningstider, så er det ejers eget ansvar at lukke ud/ind samt foretage udmugning af boksen, hvis denne ikke er tilgængelig for klubbens personale.

 

Gødningsprøver:

Alle heste/ponyer i stalden får foretaget kollektiv gødningsprøve 2 gange årligt. Ved fund af orm bliver ejer faktureret for ormekur sammen med gødningsprøvens pris. Denne udgift opkræves særskilt.

 

Ordens-og sikkerhedsregler:

De regler der til enhver tid er gældende for opstaldning, benyttelse af klubbens faciliteter og al færden på Østerby Sportsrideklub skal overholdes. Der henvises til klubbens vedtægter og hjemmeside.

 

Sommerferie:

I forbindelse med sommerferieafvikling kan der forekomme ændringer ift. fodring, ud/indlukning samt evt. være tale om døgnfold i op til 2 uger i perioden 01.07. til 01.08.

 

Fremleje af boks:

Evt. fremleje/udlån/videreudlejning af boks kan kun ske efter aftale med bestyrelsen og daglig leder.

 

Klubben er ikke forpligtet til:

At påtage sig ansvar for hestens/ponyens evt. sygdom eller liv og førlighed, herunder skrammer, som hesten/ponyen måtte pådrage sig under opstaldningen.

At afholde udgifter vedrørende hesten/ponyen herunder udgifter til smed, dyrlæge eller andet.

At tegne forsikring, der dækker ejerens hest/pony, sadeltøj eller andet udstyr.

 

Ejer er forpligtet til:

At påtage sig det erstatningsansvar (som ejeren efter lovgivningen har) for skader, som hesten/ponyen måtte forvolde.

At hesten/ponyen er ansvarsforsikret.

At overholde de gældende regler for aktivt medlemskab af ØBR. Dette indebærer at ejer er indforstået med, at opstaldning i Østerby Sportsrideklub er mere forpligtigende end opstaldning i privat stald, idet der er tale om en forening hvor ALLE medlemmer skal bidrage. Det betyder at ejer forpligtiger sig til aktivt at deltage i alle de gøremål, små som store, det kræver at drive en rideklub som en forening. De gældende minimumsforpligtelser findes på hjemmesiden www.obr.nu under punktet ”klubben”.

 

At bidrage aktivt til en positiv ånd og godt samvær i foreningen og understøtte såvel sociale som faglige arrangementer på bedste vis.

 

Opsigelse:

Opstaldningskontrakten kan opsiges af begge parter med en måneds varsel til den første i en måned. Ved fraflytning fra stalden skal ejer aflevere den benyttede boks i rengjort stand. Ved overholdelse af aftalen returneres depositum ved fraflytning.

 

Misligholdelse:

Hvis en af parterne misligholder sine forpligtigelser efter denne aftale, er den anden part berettiget til med omgående virkning at ophæve aftalen. Hvis ejer misligholder sine forpligtigelser efter denne aftale, er klubben berettiget til for ejers regning at sørge for, at de enkelte punkter overholdes.

 

 

Underskrifter:

 

____________________________                                                                                  __________________________

Dato/ejer                                                                                                                             Dato/daglig leder eller kasseren

Østerby Sportsrideklub

Web-Sites ApS, hostet hos Internet 123